Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Soner Yalçın - Yüzleşelim...
canýmablam Çevrimdışı
Administrator
*******Yorumları: 2,681
Konuları: 0
Kayıt Tarihi: Sep 2006
Rep Puanı: 3
#1
Teş­hi­si doğ­ru ko­ya­lım: Tür­ki­ye­’de ak­lı tü­müy­le yok et­me­ye yö­ne­lik bir iç sa­vaş var. Bu sa­va­şın
Teş­hi­si doğ­ru ko­ya­lım:
Tür­ki­ye­’de ak­lı tü­müy­le yok et­me­ye yö­ne­lik bir iç sa­vaş var.
Bu sa­va­şın bir cep­he­sin­de PKK var.
Pe­ki…
PKK ne­den ço­cuk­la­rı­mı­zı öl­dü­rü­yor; bu­na ya­nı­tı olan var mı?
Öy­le ya…
Kürt­çe mi ya­sak?
Kürt­çe öğ­re­ten özel okul, ens­ti­tü aç­mak mı ya­sak? x, w, q harf­le­ri­ni kul­lan­mak mı yasak?
Kürt­çe ga­ze­te, der­gi, ki­tap çı­kar­mak mı ya­sak?
Kürt­çe tv, rad­yo mu ya­sak?
Kür­t’­ün par­ti kur­ma­sı mı ya­sak? Kürt­çe pro­pa­gan­da yap­ma­sı mı ya­sak?
Kür­t’­ün be­le­di­ye baş­ka­nı, mil­let­ve­ki­li, ba­kan, baş­ba­kan, cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­sı mı ya­sak?
Kür­t’­ün kay­ma­kam, va­li ol­ma­sı mı ya­sak?
Kür­t’­ün as­ker, su­bay ol­ma­sı mı ya­sak? Kür­t’­ün Meh­met­çik ol­ma­sı mı ya­sak?
Kür­t’­ün me­mur ol­ma­sı mı ya­sak?
Kür­t’­ün şar­kı­cı-ar­tist-fut­bol­cu ol­ma­sı mı ya­sak?
Kür­t’­ün ye­rel kı­ya­fe­ti­ni giy­me­si mi ya­sak?
Kürt­çe tür­kü mü ya­sak?
Kürt­çe film mi, ti­yat­ro mu ya­sak? Şi­ir mi ya­sak?
Kür­t’­e şir­ket kur­mak, hol­ding sa­hi­bi ol­mak mı ya­sak? Tür­ki­ye­’nin en zen­gin 100 ki­şi­si ara­sı­na gir­me­si mi ya­sak?
Kür­t’­e ül­ke­nin bel­li bö­lü­mün­de ya­şa­mak mı ya­sak?
Kür­t’­e se­ya­hat öz­gür­lü­ğü mü ya­sak? 5 yıl­dız­lı otel­ler mi ya­sak?
Kür­t’­e Ka­be­’ye git­mek mi ya­sak?
Kür­t’­e ana­ya­sa halk­lar mı ya­sak?
Tür­ki­ye­’de Tür­k’­e ne ser­best de Kür­t’­e ya­sak!
Bu ka­dar kan, ana dil­de eği­tim için mi akı­yor?
Ço­cuk ol­ma­yı­nız…
Bu ta­şe­ron te­rö­rün tek ama­cı var:
Tür­ki­ye­’yi böl­mek!..
Baş­ka açık­la­ma­sı var mı?
Bi­ri­nin tek is­te­ği var

BİRİ…
400 mil­let­ve­ki­li is­ti­yor.
Bu­nu ne yap­mak için ta­lep edi­yor?
13 yıl­da ne ya­pa­ma­dı ki, 400 mil­let­ve­ki­li alın­ca ya­pa­cak?
Öy­le ya…
TBMM’­yi de­kor ha­li­ne ge­tir­di.
Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’nu emir eri yap­tı.
Çı­kart­tır­dı­ğı tor­ba ya­sa­lar­la is­te­di­ği­ni yap­tı!
Si­ya­sal Par­ti­ler Ya­sa­sı­’nı de­ğiş­tir­di.
Te­rör ya­sa­la­rı­nı de­ğiş­tir­di.
Ka­mu İha­le Ya­sa­sı­’nı 13 yıl­da 164 kez de­ğiş­tir­di! İs­te­di­ği iha­le­yi is­te­di­ği “ha­vuz­cu­su­na­” ver­di.
Ada­le­te olan inan­cı yok et­ti. Ana­ya­sa­’yı kaç kez ih­lal et­ti.
Mil­li Eği­tim sis­te­mi­ni 14 kez de­ğiş­tir­di!
Ba­şör­tü­sünü il­ko­kul­la­ra, dev­let da­ire­le­ri­ne, du­ruş­ma oda­la­rı­na sok­tu.
Su­ri­ye, Irak, Mı­sır, İs­ra­il gi­bi ül­ke­ler­le iliş­ki­le­ri bi­tir­di.
Kon­so­lo­su­mu­zu, bü­yü­kel­çi­mi­zi ge­ri çek­me­di­ği ül­ke kal­ma­dı.
İs­te­di­ği açı­lı­mı yap­tı.
Et­ki­siz­le­şen PKK’­yı di­rilt­ti. Yet­mez­miş gi­bi ba­şı­mı­za IŞİD be­la­sı sar­dı.
Mil­li Gü­ven­lik Ku­ru­lu­’nu pa­si­fi­ze et­ti.
Kum­pas or­tak­lı­ğıy­la TSK’­yı çö­kert­ti.
Mer­kez Ban­ka­sı­’n­dan Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu­’na; TRT’­den RTÜ­K’­e tüm özerk ku­rum­la­rı felç et­ti.
Mil­li bay­ram­la­rı­mı­zı, an­dı­mı­zı ve dev­let ku­rum­la­rı adın­da­ki Tür­k’­ü kal­dır­dı.
Dev­le­tin va­li­si­ni, em­ni­yet mü­dü­rü­nü par­ti­li yap­tı.
Ha­vuz med­ya­sı kur­du; “A­lo Fa­ti­h” dö­ne­mi­ni baş­lat­tı.
Kı­zı­nı ken­di­ne da­nış­man yap­tı.
Köy­lü­ye “a­na­nı da al gi­t” de­di.
301 ma­den­ci­nin kat­le­dil­me­si­ni “bu işin fıt­ra­tın­da va­r” di­ye de­ğer­len­dir­di.
Ge­zi­’de gen­ce­cik ço­cuk­la­rın ölü­mü­ne se­be­bi­yet ver­di.
Ber­ki­n’­in an­ne­si­ni yu­ha­lat­tı.
Ağaç­lar kes­tir­di. Hey­kel­ler yık­tır­dı.
Ma­aş­la­rı, üc­ret­le­ri kü­çült­tü. Ta­rı­mı, üre­ti­mi yok et­ti; ül­ke­yi ne­oli­be­ral “ku­mar­ha­ne eko­no­mi­si­ne­” tes­lim et­ti.
Dış ve iç borç­lan­ma­da re­kor­lar kır­dı.
Dev­le­tin ör­tü­lü öde­ne­ği­ni ken­di pa­ra­sı gi­bi kul­lan­dı.
De­niz Fe­ne­ri, 17/25 Ara­lık gi­bi yol­suz­luk­la­rın üze­ri­ni ka­pat­tır­dı.
İs­te­di­ği dev­let ma­lı­nı sat­tı.
Sa­ray­lar yap­tır­dı. Özel uçak­lar al­dı. Ken­di ma­lı gi­bi zırh­lı Mer­ce­des­ler he­di­ye et­ti.
Uzat­ma­ya­yım…
Bi­ri…
400 mil­let­ve­ki­li­ni ne­den is­ti­yor?
Evet…
13 yıl­da ne yap­mak is­te­di ya­pa­ma­dı da şim­di 400 mil­let­ve­ki­liy­le onu ya­pa­cak?
Tek bir is­te­ği var:
Re­ji­mi de­ğiş­tir­mek!
Ata­tür­k’­ün Cum­hu­ri­ye­ti­’ni yok et­mek! Baş­ka açık­la­ma­sı var mı?
Ya sen kar­de­şim

13 yıl­dır Tür­ki­ye­’yi yö­nel­ten bi­ri­nin ne is­te­di­ği bel­li…
Ül­ke­yi kan gö­lü­ne çe­vi­ren te­rör ör­gü­tü­nün ne is­te­di­ği açık…
Pe­ki…
Sen ne is­ti­yor­sun ca­nım kar­de­şim?
Evet sa­na söy­lü­yo­rum AK­P’­li kar­de­şim!
Evet sa­na söy­lü­yo­rum Kürt kar­de­şim!
Sen ne is­ti­yor­sun?
Bu ger­gin­lik…
Bu bo­ğaz­laş­ma…
Bu bö­lün­me sür­sün mü is­ti­yor­sun?
Söy­le… Sen ne is­ti­yor­sun?
Bak! Doğ­ru­ya doğ­ru di­ye­lim ön­ce.
Bü­yük şa­iri­mi­zin de­di­ği gi­bi…
“Ve bu dün­ya­da, bu zu­lüm se­nin sa­yen­de.
Ve aç­sak, yor­gun­sak, al­kan için­dey­sek eğer ve hâ­lâ şa­ra­bı­mı­zı ver­mek için üzüm gi­bi ezi­li­yor­sak ka­ba­hat se­nin, -de­me­ğe de di­lim var­mı­yor ama-ka­ba­ha­tın ço­ğu se­nin, ca­nım kar­de­şim!”
Şa­ir hak­sız mı?
Evet ca­nım kar­de­şim…
Ka­ba­ha­ti­miz­le yüz­leş­mek zo­run­da­yız.
Dü­n’­de ka­la­lım de­mi­yo­rum; he­pi­miz ni­ce ha­ta­lar yap­tık.
Ama ar­tık…
Ül­ke uçu­ru­mun ke­na­rı­na gel­di.
Do­ğu­’da Ba­tı­’da in­san­la­rı­mız bir­bi­ri­nin bo­ğa­zı­na sa­rıl­ma­ya baş­la­dı.
Bu­nun so­nu inan çok kö­tü ola­cak; akan kan he­pi­mi­zi bo­ğa­cak.
“A­teş bi­zim evi sar­ma­z” de­me, ya­nı­lır­sın!
Ölü­mün her evin ka­pı­sın­da ol­du­ğu­nu gör­mü­yor mu­sun?
O hal­de… “Ye­ter ar­tı­k” de­me vak­ti gel­me­di mi?
Sa­na söy­lü­yo­rum AK­P’­li kar­de­şim…
Sa­na söy­lü­yo­rum Kürt kar­de­şim…
“Ben ne ya­pa­bi­li­ri­m” de­me.
“Be­nim gü­cüm ne ki­” de­me.
“Yol gös­te­r” de­me.
Sil­ke­len ar­tık. Gü­cü­nü gös­ter.
Çı­kar şu se­si­ni. Ba­ğır ba­ğı­ra bil­di­ğin ka­dar.
Ses­siz kal­mak bu kan­dan bes­le­nen iğ­renç si­ya­se­ti onay­la­mak­tır.
Ço­cuk­la­rı­na na­sıl bir ül­ke bı­ra­ka­cak­sın bir dü­şün.
Ha­di…
Şu kan­lı oyu­nu boz ar­tık…
09-15-2015, Saat:12:03 AM


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Cricket World Cup Live